Hồ Xuân Hương

Hầu Nghi Xuân Tiên Điền nhan
***
Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,
Phấn son càng tủi phận long đong.
Biết còn mảy chút sương siu (1) mấy
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong.

(1) sương siu: vấn vương
Trách Chiêu Hổ | Đề Đền Sầm Nghi Đống

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên