Hồ Xuân Hương
Mắng Học Trò Dốt I

Khéo léo đi đâu lũ ngẩn ngơ ?
Lại đây cho chị dạy làm thơ.
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa,
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa.

--------------------------------------------------------------------------------

Mắng Học Trò Dốt II

Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền
Cũng đòi học nói, nói không nên,
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét trả đền.

Khóc | Dệt Cưởi

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên