Trần Tế Xương
Đêm qua anh đến chơi đây
Giày dôn anh diện, ô tây anh cầm.
Rạng ngày sang trống canh năm,
Anh dậy em hãy còn nằm trơ trơ
Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ỡm ờ không thưa ...
Chỉ e rày gió mai mưa
Lấy chi đi sớm về trưa với tình ?

Cái Học Nhà Nho -- Cái Chữ Nho | Nhớ Người Xa

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên