Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.
Amen.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên