Người là phó tế và cộng sự viên của Đức Liberiô, sau lên kế vị năm 366. Sau khi được chọn, người phải đương đầu với một Giáo Hoàng giã tên là Ursinius, và nhiều xáo trộn do các lạc giáo gây nên ở Antioche, Constantinople, Sardaigne và cả ở Roma. Theo sự khuyến khích của thánh Athanasiô, người triệu tập tại Lamã một công nghị để nhìn nhận lập trường của Công đồng Nicê chống lại lạc giáo Arius. Năm 382, Người công bố bản Quy Điển Thánh Kinh. Cũng vào năm ấy, người xin Hoàng Đế Lamã có một hành động khẳng định việc phủ nhận các thần ngoại giáo, là bãi bỏ tại Thượng Viện bàn thờ kính thần chiến thắng. Người mạnh mẽ đề cao quyền tối thượng của Giáo Hoàng. Người chọn thánh Hirônimô làm thư ký và trao cho việc duyệt lại bản dịch Latinh về Thánh Kinh gọi là Vulgate.
            Lễ nhớ: 11 tháng 12.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên